DUYURULAR

126 ADA 9 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ MALIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR.

HARRAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
( TAŞINMAZ MAL SATIŞ  İLANI)
SIRA NO SATIŞA KONU TAŞINMAZMALIN
TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU    TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ                                                                                                                                                                                                  (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                                                                                                                                                                                           (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATI  
1 63070102483 Şanlıurfa Harran  Buldum Mahallesi (Köy) - Arsa 126 9 2.440,57 Tam İmarlı 56.135,00 5.613,50 18.08.2017 10:00
                               
1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (Bir) adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Harran Kaymakamlığı ( Malmüdürü Odası) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.      
2-  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Harran Malmüdürlüğünde (Milli Emlak Şefliği) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılacakların;                
  a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                      
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,            
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,            
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir. 
d) İşin gereğine göre Harran Malmüdürülüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,             
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
5- Satışı yapılacak olan taşınmazın ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde de ödenebilir.    
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.      
                        İLAN OLUNUR